top of page

Expert

  • ปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไป แปลผล/แนะแนว

  • ผลตรวจเลือด ผลตรวจสุขภาพ เพื่อแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ปรึกษาการรับประทานวิตามิน อาหารเสริมบำรุง เพื่อการป้องกันฟื้นฟูสภาพ ชะลอวัย ให้เหมาะสมตามเฉพาะบุคคล

  • ปรึกษาเรื่องการควบคุมนำ้หนัก   ผิวพรรณความงาม  ปรับรูปหน้า ชะลอวัย

  • ปรึกษาข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับการให้สารอาหาร / วิตามิน ทางหลอดเลือด หัตถการความงาม โดยแนะนำให้เหมาะสมตามเฉพาะบุคคล

LINE_ALBUM_151265_221214_3.jpg
bottom of page