top of page
  • รูปภาพนักเขียนKim Sonmin

เป็นวิทยากร ให้แก่ CITI foundation ในหัวข้อ การออมเงินและการลงทุนเมื่อเดือน ( สิงหาคม )ที่ผ่านมาแม่หมอบีได้มีโอกาสรับเชิญ ไปเป็นวิทยากร ให้แก่ CITI foundation ในหัวข้อ การออมเงินและการลงทุน. เป็นครั้งแรกที่บรรยายเกี่ยวการเงิน จึงรู้สึกท้าทายที่ได้ทำอะไรใหม่ๆให้กับสังคม เยาวชนและผู้ปกครอง ตำบลบ้านดู่. จังหวัดสมุทรปราการ


โดยแท้จริงแล้ว การออมเงินและบริหารรายรับ รับจ่าย นั้นเป็นสิ่งพื้นฐานที่ทุกๆคนต้องรู้และสร้างเป็นนิสัย แต่แท้ที่จริงแล้วเราจะสนใจแต่เรื่องการทำงานหาเงิน หรือการทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องรู้จักสมดุลของชีวิต work-life balance ซึ่งทำไปสู่สุขภาพกาย และใจที่ดี ซึ่งจะทำให้เกิดความเป็นอยุ่ดี ความมั่งคั่งในชีวิต


การบรรยายในครั้งนี้ ถือว่าเป็นโอกาสดีที่หมอบีได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์การเป็นอยู่ดี ได้ครบมิติมากขึ้น และได้สอนให้เยาวชน ได้ค้นหาตัวตน จุดมั่งหมายในชีวิต รู้จักการบริหารเวลา/การเงิน และสร้างนิสัยการออม และนิสัยที่พัฒนาตัวเองให้ดีดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page